zarządzanie organizacją - Zarządzanie organizacją - podstawy i funkcje :: Typy struktur :: Style kierowania

zarządzanie organizacją

zarządzanie organizacją

ZARZĄDZANIE I JEGO FUNKCJE

Zarządzanie oznacza działania składające się na proces kierowania ludźmi w procesie gospodarowania zasobami dowolnej instytucji.
Jednym z niezbędnych warunków zarządzania jest władza. Władza oznacza możność wywierania wpływu na innych ludzi. Mieć władzę, oznacza móc zmieniać zachowania innych. Realnie sprawowana władza opiera się na określonych podstawach (źródłach):
- władza nagradzania,
- władza wymuszania,
- władza z mocy prawa,
- władza ekspercka,
- władza odniesienia.

Podstawowym zadaniem zarządzania jest zapewnienie realizacji celów instytucji, przy zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania. Pojęcie zarządzania odnosi się zatem do działalności gospodarczej i osiągania w niej korzystnych rezultatów oraz obejmuje oddziaływanie na ludzi wykorzystujących zasoby w procesie gospodarowania.
Proces zarządzania można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach:
1. w płaszczyźnie strukturalnej,
2. w płaszczyźnie funkcjonalnej.

Ujęcie strukturalne odnosi się do uczestników procesu zarządzania: analizie poddawani są uczestnicy zarządzania, czyli osoby na stanowiskach kierowniczych wszystkich szczebli, które posiadają uprawnienia do wydawania decyzji oraz ich podwładni. W tym ujęciu można wyróżnić następujące elementy procesu zarządzania:
- podmiot zarządzania,
- przedmiot zarządzania,
- informacyjno – decyzyjne sprzężenie zwrotne – polega na dwustronnej wymianie informacji i jednostronnym – od podmiotu do przedmiotu zarządzania – podejmowaniu decyzji zarządczych.

Ujęcie funkcjonalne odnosi się do działań zarządczych podejmowanych przez kierującego. Opisując proces zarządzania instytucją, zwraca się uwagę na podstawowe rodzaje działań (ciąg czynności) tworzących ten proces. Działania składające się na proces zarządzania to funkcje zarządzania.
Warsaw Wina drukarnia wielkoformatowa łóżka do masażu Pozycjonowanie